Projekty Unijne

Drukowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

Piotrków Trybunalski: Dostawa pompy do betonu w ramach realizacji projektu pn. Poprawa poziomu konkurencyjności firmy MERANTI Justyna Woźniak poprzez zakup innowacyjnej pompy do betonu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Data zamieszczenia: 22.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Meranti Justyna Woźniak , Ul. Wierzejska 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 6486068, 602840848, faks 44 6486068.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.meranti-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pompy do betonu w ramach realizacji projektu pn. Poprawa poziomu konkurencyjności firmy MERANTI Justyna Woźniak poprzez zakup innowacyjnej pompy do betonu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem dostawy jest pompa do betonu na podwoziu samochodu ciężarowego. 1)Pompa marki: Putzmeister lub Schwing lub równoważne. 2) Długość wysięgu pompy: 34-40 m. 3) Samochód ciężarowy najlepiej marki: Mercedes, Iveco, Volvo, Scania lub równoważne. 4)Wydajność pompowania: min. 120m3/h. 5)Wysięg 4-ramienny. 6)Samochód wraz z pompą musi być w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. 7)Pojazd powinien posiadać pełną dokumentację. 8) Wartość pojazdu do 400 tyś. zł netto.8) Pojazd i pompa nie starsza niż 2000 rok.9) Sterowanie pompy radiowe, kablowe i ręczne 9) Pojazd nie może być finansowany z Funduszy Unii Europejskiej na 7 lat wstecz.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.04.2013. Zakończenie: 17.04.2013

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.2.1) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV:UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 18.04.2013

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HANSA-CAR Hanc Rafał, 25-308 Kielce, ul. Bodzetyńska 12

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400 000 zł

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty: 400 000 zł

Oferta z najniższą ceną: 400 000 zł

Oferta z najwyższą ceną: 400 000 zł

Waluta: PLN